Hiem fan De Vries út Fryslân. Mar blogs yn’t Ingelsk